Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí (dále jen „OP“)

 

 

 

 

1.    Obecná ustanovení

1.1                       Tyto Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí upravují smluvní vztahy vznikající při poskytnutí dodávky či sdružených služeb dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi společností Telecký s.r.o. se sídlem Nad Nádražím 236/51, 643 00 Brno, IČ 282 90 526, zapsanou v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 58910 (dále jen „Dodavatel“) a Zákazníkem a stávají se tak součástí Smlouvy o dodávce elektřiny nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále také jen „Smlouva“).

1.2                     Zákazníkem se rozumí zákazník typu Domácnost (dále jen „kategorie D“), který odebírá elektřinu k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů jeho domácností nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytu. Zákazníkem kategorie C se rozumí ostatní zákazníci, kteří odebírají elektřinu v odběrném místě připojeném z hladiny nízkého napětí a nejsou zákazníky kategorie D (dále jen „kategorie C“).

1.3                     Dodavatel a Zákazník se zavazují při plnění Smlouvy postupovat v souladu s těmito OP, dále platnými Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, obecně závaznými právními předpisy i technickými normami.

 

2.     Práva a povinnosti smluvních stran

2.1    Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu vymezenou množstvím a časovým průběhem do odběrného místa (dále jen „OM“), pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) nebo okolnosti stanovené právními předpisy a pokud je pro dané OM uzavřena Smlouva o distribuci elektřiny s příslušným PDS a v případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu elektřiny a související služby.

2.2    Dodavatel zahájí dodávku elektřiny neprodleně po provedení všech úkonů nezbytných k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil všechny podmínky pro její zahájení.

2.3    Dodavatel se zavazuje převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. Tento závazek je Dodavatel povinen plnit pouze za předpokladu plnění závazku Zákazníka dle odst. 2.6 těchto OP.

2.4   Při stavu nouze, při předcházení a odstraňování následků stavu nouze je Zákazník povinen podřídit se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny.

2.5    Zákazník si může v případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zvolit sazbu distribuce za předpokladu splnění stanovených podmínek dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“).

2.6   Zákazník se zavazuje nesjednávat dodávku elektřiny do OM od jiných účastníků trhu s elektřinou, ve smyslu příslušných právních předpisů, z důvodu přenesení své odpovědnosti za odchylku na Dodavatele, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak.

2.7    Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli za dodávku elektřiny cenu sjednanou a za ostatní sdružené služby dodávky elektřiny a související služby cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací.

 

3.   Měření elektřiny a provádění odečtů

3.1    Způsob měření elektřiny a předávání naměřených údajů se řídí platným energetickým zákonem a zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů a Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného PDS.

3.2    Zákazník je povinen umožnit příslušníkům PDS přístup k měřícím zařízení a neměřeným částem odběrného elektrického zařízení, za účelem montáže nebo demontáže měřícího zařízení, provedení odečtů, údržby, výměny a kontroly měřícího zařízení.

 

4.   Ceny, způsob a místo úhrady plateb

4.1    Cena dodané elektřiny je stanovena podle sjednaného produktu, který je uveden ve Smlouvě, ve výši stanovené Ceníkem platným v době odběru elektřiny, není-li ve Smlouvě stanoven jiný způsob jejího určení.

4.2   Dodavatel má právo Ceník měnit z důvodů uvedených ve Smlouvě. Ceník a jeho případné změny budou zveřejňovány na internetových stránkách Dodavatel, a to ve lhůtě nejpozději 30 dnů před začátkem účinnosti změny Ceníku a budou k dispozici v téže lhůtě v kontaktních místech Dodavatele. Důvody ke změně ceny za dodávku silové elektřiny jsou změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny cen nakupovaných služeb, legislativní změny a změny rozsahu služeb poskytovaných zákazníkům.

4.3    Pokud dojde ke změně Ceníku v průběhu fakturačního období Zákazníka, Dodavatel vyúčtuje Zákazníkovi spotřebovanou elektřinu v poměru doby platnosti původní a nové ceny, případně dle provedeného odečtu.

4.4   K účtovaným částkám se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, případně další spotřební daně či jiné nepřímé daně v souladu s platnými právními předpisy.

4.5    Dodávka elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) se účtuje daňovým dokladem (dále jen „faktura“) za zúčtovací období, které je vymezeno pravidelnými a mimořádnými odečty v souladu s bodem 3 těchto OP.

4.6   Zákazník má v případě zjištění chyby nebo jiné Pokud závady související s vyúčtováním dodávky elektřiny (sdružených služeb dodávky elektřiny) právo příslušnou fakturu reklamovat, a to ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne splatnosti předmětné faktury. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.7    Zákazník se zavazuje platit za dodávku elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) zálohy dle dohodnutého způsobu, cyklu a splatnosti, a to v celkové výši předpokládané roční spotřeby (včetně DPH a daně z elektřiny) a dále i částku uvedenou ve vyúčtování. Zálohy jsou splatné dle data uvedeného na faktuře nebo v předpisu splátek záloh.

4.8  Zákazník je seznámen s výší záloh na následující zúčtovací období, s počtem záloh a s termíny splatnosti záloh na přepisu splátek záloh. Předpis splátek záloh je odesílán ze strany Dodavatele společně s fakturou. Zákazník se zavazuje takto určené zálohy platit.

4.9   Výše zálohy pro první zúčtovací období je sjednána ve Smlouvě, stanovuje se z předpokládané spotřeby za příslušné zúčtovací období, minimálně však ve výši součtu měsíčních platů za příkon a stálých platů za dodávku v příslušném zúčtovacím období a je splatná do 15 dnů od počátku účinnosti Smlouvy. V dalším zúčtovacím období se výše záloh stanovuje podle spotřeby za předchozí zúčtovací období a s ohledem na skutečnosti, které ovlivní výši zúčtování (např. změny cen elektřiny nebo daňových předpisů). Zákazník je oprávněn požádat Dodavatele o změnu výše záloh.

4.10                Zaplacením plateb se rozumí připsání celé fakturované nebo předepsané částky na bankovní účet Dodavatele.

4.11                Faktura je splatná do termínu v ní uvedeném.

4.12                Faktura bude Dodavatelem vystavována a zaslána Zákazníkovi dle Zákazníkem zvolené formy v listinné podobě nebo v elektronické podobě (faktura zasílaná e-mailem ve formátu PDF) po ukončení příslušného zúčtovacího období a obsahuje vyúčtování záloh uhrazených za příslušné zúčtovací období. Případné přeplatky vrátí Dodavatel Zákazníkovi v termínu splatnosti faktur. Má-li zákazník sjednáno zasílání faktur v elektronické podobě, vyhrazuje si Dodavatel v odůvodněných případech právo zasílat faktury Zákazníkovi v listinné podobě.

4.13                Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji poukáže na jiný bankovní účet Dodavatele, než je uvedeno na faktuře, je Dodavatel oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za opožděné placení od data splatnosti až do obdržení správně poukázané platby.

4.14                V případě prodlení s plněním peněžitým peněžitých závazků vyplývajících ze smluvních vztahů řídících se režimem obchodního zákoníku, se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nesplacené částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků vyplývajících ze smluvních vztahů řídících se režimem občanského zákoníku, se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

4.15                V případě, že je na Zákazníka zahájeno insolvenční řízení, stávají se dnem vyhlášení insolvenčního řízení splatné všechny stávající pohledávky Dodavatele za Zákazníkem.

4.16                Na platby za dodávku elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) pro více odběrných míst jednoho Zákazníka, která mají stejné bankovní spojení, způsob úhrady plateb a stejný odečtový cyklus, může Dodavatel po dohodě se Zákazníkem vyhotovit sloučenou fakturu.

4.17                Zákazník je povinen předložit Dodavateli Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny (dále jen „Povolení“), je-li jeho držitelem a uplatňuje-li osvobození od této daně, případně další doklad, uplatňuje-li osvobození od jiné daně. Zároveň je Zákazník povinen v případě zániku či zrušení Povolení dle předchozí věty tuto skutečnost Dodavateli oznámit, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 2. pracovního dne ode dne zániku nebo zrušení tohoto Povolení. Za každé porušení povinnosti Zákazníka dle předchozí věty je Zákazník povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč. Nárok na náhradu škody není zaplacením uvedené smluvní pokuty dotčen.

 

 

5.       Změny Smlouvy

5.1               Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude měněna nebo doplňována formou oznámení druhé smluvní straně, aniž by se uzavíral písemný Dodatek nebo nová Smlouva v případech, kdy:

a)       dochází ke změně způsobu úhrady faktur nebo záloh,

b)       dochází ke změně cyklu záloh,

c)       dochází ke změně bankovního spojení Dodavatele či Zákazníka,

d)       dochází ke změně telefonního čísla, čísla faxu nebo e-mailu,

e)       dochází ke změně korespondenční adresy Zákazníka,

f)        Zákazník požádá o změnu formy zasílání faktur ve smyslu čl. 4.12 či o změnu e-mailové adresy pro zasílání elektronické faktury. Dodavatel se vyjádří k požadavku Zákazníka s uvedení data účinnosti změny,

g)       dochází ke změně osoby oprávněné k zastupování Zákazníka

h)       dochází ke změně DIČ Zákazníka, názvu obchodní firmy Zákazníka, sídla firmy nebo místa podnikání Zákazníka,

i)        dochází ke změně příjmení Zákazníka,

j)        dochází ke změně adresy odběrného místa Zákazníka.

V případě dle písm. f), g), h), i) a j) se Zákazník zavazuje zaslat Dodavateli písemné oznámení s žádostí o uvedenou změnu. V případě dle písm. g) se Zákazník zavazuje dále doložit plnou moc či jiný doklad, ze kterého vyplývá zmocnění pro osobu oprávněnou jednat za Zákazníka.

V případě telefonického oznámení Zákazníka dle písmen a) až e) se Zákazník prokazuje minimálně třemi identifikátory OM (např. jméno a příjmení, EAN kód, adresa OM, číslo místa spotřeby, číslo Smlouvy, zákaznické číslo atd.). Telefonní hovory mohou být nahrávány, na což bude Zákazník upozorněn. V ostatních případech se uzavírá písemný Dodatek ke stávající Smlouvě nebo nová Smlouva vyjma čl. 4.2, 5.1 a 8.2 těchto OP.

 

6.      Zánik Smlouvy, přerušení, ukončení dodávky elektřiny

6.1               Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, dohází k jejímu zániku uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

6.2              Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji písemně vypovědět kterákoli ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

6.3              Smlouva může být ukončena rovněž dohodou smluvních stran. V případě, že dochází k ukončení Smlouvy mezi Dodavatelem a stávajícím Zákazníkem a v bezprostřední návaznosti má dojít k uzavření smlouvy s budoucím zákazníkem pro stejné odběrné místo (tzv. “přepis“), je možné tento přepis uskutečnit i prostřednictvím telefonicky zadaného požadavku Zákazníka, ovšem za předpokladu splnění všech následujících podmínek:

a)       současná účast stávajícího Zákazníka i budoucího zákazníka u telefonické dohody, při které dojde ke sjednání podmínek pro ukončení Smlouvy se stávajícím Zákazníkem a sjednání podmínek pro uzavření Smlouvy s budoucím zákazníkem pro stejné odběrné místo,

b)       stávající zákazník se prokazuje minimálně třemi identifikátory odběrného místa (např. jméno a příjmení, EAN kód, adresa OM, číslo místa spotřeby, číslo Smlouvy, zákaznické číslo apod.),

c)       stávající Zákazník i budoucí zákazník jsou povinni zejména odsouhlasit s Dodavatelem stav měřícího zařízení.

Souhlasí-li Dodavatel s takto požadovaným ukončením Smlouvy, zašle písemné potvrzení dohody o ukončení smlouvy stávajícímu Zákazníkovi. Telefonní hovory mohou být nahrávány, na což bude stávající Zákazník i budoucí zákazník upozorněn.

6.4                    Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Zákazníka, zejména v případě, že Zákazník je v prodlení s plněním platebních povinností dle Smlouvy déle než 30 dnů nebo při porušení odst. 2.6 těchto OP.

6.5                    Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Dodavatele.

6.6                    Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od Smlouvy podle odstavce 6.4 a 6.5 těchto OP je účinné k posledním u dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno druhé smluvní straně.

6.7                    V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou smluvních podmínek či zvýšením ceny za dodávku elektřiny, má právo od Smlouvy odstoupit nejpozději 10 dnů před nabytím jejich účinnosti, oznámil-li Dodavatel Zákazníkovi navýšení ceny nebo změnu OP nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti zvýšení ceny nebo změny OP a současně jej poučil o právu odstoupit od Smlouvy, jinak ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny či změny OP.

6.8                    Při ukončení smlouvy se Zákazník zavazuje umožnit odebrání měřícího zařízení či provedení jeho odečtu.

6.9                    Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny Zákazníkovi při neoprávněném odběru elektřiny, ve smyslu energetického zákona, v OM, pro která je uzavřena smlouva.

6.10                                  Ke dni zániku Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy vyplývající, s výjimkou těch závazků obsažených v jejích ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.

 

 

7.    Ustanovení přechodná a závěrečná

7.1    Uzavřením Smlouvy se ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elektřiny do odběrných míst uvedených ve Smlouvě uzavřené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci.

7.2    Dodavatel má právo OP jednostranně měnit nebo je nahradit novými z důvodu změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvních vztahů, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Nové OP Dodavatel zveřejní na svých internetových stránkách a budou k dispozici v kontaktních místech Dodavatele, a to ve lhůtě minimálně 30 dnů před začátkem účinnosti změny OP. Dodávka elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) se ode dne účinnosti změny OP uskutečňuje v souladu s provedenou změnou OP, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

7.3    Jakákoliv korespondence, oznámení či jiná sdělení učiněná na základě Smlouvy se považují za řádně doručená druhé smluvní straně, pokud jsou provedená:

a)     osobním doručením,

b)     prostřednictvím kurýra,

c)      doporučeným dopisem,

d)     dopisem,

e)      faxem se zpětným potvrzením doručení,

f)      e-mailem adresovaným kontaktním osobám uvedeným ve Smlouvě či jinak písemně dohodnutým

7.4    V případě pochybností se za doručení písemnosti příslušné smluvní straně považuje její předání do dispoziční sféry této smluvní strany, kterým se rozumí i umístění písemnosti anebo oznámení o jejím uložení u držitele poštovní licence do náležitě označené poštovní schránky této smluvní strany. Smluvní strany zároveň výslovně sjednávají, že každá písemnost se považuje za doručenou druhé smluvní straně 15. den ode dne jejího prokazatelného odeslání smluvní stranou na zasílací adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, pokud k jejímu doručení prokazatelně nedojde dříve dle předchozí věty.

7.5    Zákazník – fyzická osoba a fyzická osoba podnikatel uděluje uzavřením Smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro:

a)     marketingové účely Dodavatele, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/1991 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak Dodavatelem, tak subjekty, které jsou vůči Dodavateli osobami ovládanými stejnou osobou jako Dodavatel ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které Dodavatel realizací těchto marketingových subjektů pověří;

b)     účely případného vymáhání splatných pohledávek Dodavatele vůči Zákazníkovi ze Smlouvy, a to zejména prostřednictvím inkasních společností, pověřených Dodavatelem k jednání o úhradě dluhů, podmínkách finančního narovnání a ke sjednávání splátkových kalendářů;

c)      účely případného postoupení splatných pohledávek Dodavatele vůči Zákazníkovi ze Smlouvy třetím subjektům;

d)     účely analýz osobních údajů Zákazníků umožňujících přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing).

Osobními údaji se rozumí údaje uvedené o Zákazníkovi a jeho odběru ve Smlouvě nebo v jeho žádosti o uzavření Smlouvy a historie těchto údajů, dále bydliště Zákazníka (trvalé, popř. přechodné), jeho datum narození, rodné číslo, věk, pohlaví, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa OM a další identifikační údaje o OM, údaje o technických parametrech a o stavu OM, číslo OM a kód EAN nebo kód EIC, výše spotřeb a jejich historie, výše plateb a jejich historie, kontaktní údaje Zákazníka včetně údajů o elektronickém kontaktu Zákazníka a včetně adresy pro doručování korespondence, osobní údaje obsažené v záznamech komunikace s Dodavatele a jejich historie, výše pohledávek Dodavatele a datum jejich splatnosti a jejich historie, údaje o osobě oprávněné zastupovat Zákazníka a údaje o kontaktní osobě Zákazníka.

Souhlas Zákazník uděluje Dodavateli (dále také „správce“), a bere na vědomí, že správce bude osobní údaje zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem a dalších subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zák. Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Zpracovávání osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, analyzování, kombinování, blokování či likvidace. Zákazník uděluje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů po dobu trvání jeho smluvního vztahu s Dodavatelem a po dobu maximálně 10 let po jeho ukončení nebo po odvolání souhlasu.

Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem ve smyslu § 12 zákona (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zákazník má současně právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, Dodavatel mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

Zákazník dále ve smyslu § 7 odst. 2 dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, poskytuje Dodavateli souhlas, aby Dodavatel nebo jím pověřená osoba využívali podrobnosti elektronického kontaktu Zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak z pohledu Dodavatele vlastních, tak cizích výrobků a služeb.

7.6  V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito OP mají přednost ustanovení dohodnutá ve Smlouvě.

7.7    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení§  neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7.8  Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny přednostně dohodou a pro případ, že se smluvní strany nedohodnou, pak je kterákoliv smluvní strana oprávněna předložit spor ke konečnému řešení v souladu s obecně závaznými právními předpisy příslušnému soudu či orgánu státní správy.

7.9  Právní vztahy smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

7.10                Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se obě smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Brně. Toto ustanovení platí pouze pro zákazníky kategorie C.

7.11                 Tyto OP nahrazují dosavadní obchodní podmínky dodávky elektřiny, pokud možnost jednostranné změny OP byla mezi Dodavatelem a Zákazníkem sjednána.

7.12                OP nabývají účinnosti dne 01.08.2016

 

 

V Brně dne 01.08.2016

 

Lubomír Telecký, jednatel společnosti Telecký s.r.o.

 

 

1.